: Âèíîãðàä -> "Èçàáåëëà"

Copyright 2007 by fazenda-life.ru
https://fazenda-life.ru

URL
https://fazenda-life.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=84&forumid=19


© Sunrise :

7.2.14 15:24
 Ïîñàäèëà âèíîãðàä âîçëå äîðîæêè. Òåïåðü îí òàê ðàçðîññÿ, ÷òî íóæíî óæå ñðî÷íî ïîäíèìàòü. Ìîæåò êòî ïîäñêàæåò êàê ýòî ñäåëàòü?

© tretzhea :

15.1.17 16:13
 Îáðåçàòü íóæíî.

©  :

7.7.17 19:07
 äà, ÿ òîæå òàêîãî ìíåíèÿ. Ïî÷òè âñå ñîâåòóþò îáðåçàòü

©  :

15.9.17 09:15
 À ïî äðóãîìó íèêàê. Òîëüêî îáðåçàòü, èíà÷å ïëîäû áóäóò áåçâêóñíûìè.

© Dunduk :

8.4.20 17:11
 Îáðåçàòü íóæíî.

© Leonid :

19.6.20 07:33
 Ýòî ìîé ëþáèìûé ñîðò âèíîãðàäà. Åãî ïðñòîÿííî íóæíî ïîäðåçàòü. Âîò ó ìåíÿ ðàñòåò õîðîøî, ÿ óõàæèâàþ çà íèì.

© Tira :

30.8.23 12:26
 Ïðåêðàñíûé ñïîñîá èñïîëüçîâàòü èçëèøêè óðîæàÿ - ïðèãîòîâèòü êîìïîò èç âèíîãðàäà.

Copyright 2007 by fazenda-life.ru
https://fazenda-life.ru

URL
https://fazenda-life.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=84&forumid=19