Ñ÷åò÷èêè
Top.Mail.Ru

Çàêàç òàêñè â ÑÏá

/    » ßãîäíûå êóñòàðíèêè » Âèíîãðàä

     ≡  "Èçàáåëëà"


  
   
«    |    »

§Leonid # 6 ≡ "Èçàáåëëà"

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Leonid


: 6
C 19.6.20
 : 1
0 / 19
218 / 218
5 / 9
Ýòî ìîé ëþáèìûé ñîðò âèíîãðàäà. Åãî ïðñòîÿííî íóæíî ïîäðåçàòü. Âîò ó ìåíÿ ðàñòåò õîðîøî, ÿ óõàæèâàþ çà íèì.
»19.06.20 - 07:33
   
«    |    »

   

:

: 2

[ : admin ]

:    

[ ]

.
.
.
.
.
.
.
XML / RSS

Copyright 2007 by fazenda-life.ru

RunCms Copyright © 2002 - 2024
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- : 0.04 -