Ñ÷åò÷èêè
Top.Mail.Ru

Çàêàç òàêñè â ÑÏá

/    » Ëàíäøàôòíûé äèçàéí » Ñàäîâûå öâåòû

     ≡  Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü


  
   
«    |    »

§Yulya_Koshe # 1 ≡ Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Yulya_Koshe


: 9
C 17.12.09
 : 1
0 / 19
766 / 766
8 / 9
Ìíå òîæå î÷åíü íðàâÿòñÿ ðîçû. Íî ê ñîæàëåíèþ ó íàñ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îíè äîëãî íå æèâóò, âûìåðçàþò. Êàê íå ïûòàëèñü óõàæèâàòü, âñå ðàâíî íå ïîëó÷àåòñÿ.  ïðîøëîì ãîäó ïðèâåçëè äðóçüÿ èç Ìîëäàâèè ðîçû ïðèâèòûå íà øèïîâíèê, ìîæåò îíè âûæèâóò.
»28.06.11 - 10:49

   | 
    Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü https://fazenda-life.ru/users/1881.html 19.10.12 17:11
       Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü https://fazenda-life.ru/users/6425.html 7.7.17 19:20
          Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü https://fazenda-life.ru/users/6697.html 13.9.17 13:32
             Re: Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü https://fazenda-life.ru/users/7156.html 19.1.18 11:15


# 6 ≡ Re: Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü
Âïåðâûå ñëûøó, ÷òî àãðåññèâíûå ëþäè ëþáÿò ðîçû. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî âûäóìêè êàêèå-òî.
»20.01.18 - 23:39

   | 
    Re: Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü https://fazenda-life.ru/users/7291.html 21.2.18 14:28


   
«    |    »

   

:

: 2

[ : admin ]

:    

[ ]

.
.
.
.
.
.
.
XML / RSS

Copyright 2007 by fazenda-life.ru

RunCms Copyright © 2002 - 2024
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- : 0.05 -