Ñ÷åò÷èêè
Top.Mail.Ru

Çàêàç òàêñè â ÑÏá

/    » Îâîùíûå êóëüòóðû » Âûðàùèâàíèå îâîùåé

     ≡  Òåïëèöà


  
   
«    |    »

§Martin # 1 ≡ Òåïëèöà

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Martin


: 18
C 16.1.20
 : 2
0 / 32
245 / 245
8 / 8
Æåíà óæå äàâíî ïðîñèò ñäåëàòü èëè êóïèòü òåïëèöó. Õî÷åò âûðàùèâàòü òàì ðàííèå îâîùè è ðàññàäó ïîìèäîð, ïåðöà, îãóðöîâ. À ìíå òîëüêî ñåé÷àñ äîøëè ðóêè äî ýòîãî. Ïîäñêàæèòå, ðåàëüíî ëè åå ñäåëàòü ñàìîìó? Èëè âñå-òàêè åñòü ãäå êóïèòü â Òâåðè óæå ãîòîâóþ è íå çàìîðà÷èâàòü ñåáå ãîëîâó? ×òî ñêàæåòå?
»10.05.20 - 15:44

    Òåïëèöà Oggrilliy 10.5.20 15:49
       Òåïëèöà HorbunovIvan 10.5.20 15:54
          Òåïëèöà Jaline 10.5.20 15:59


   
«    |    »

      /
® Òåïëèöà
ogorodka
17.01.20 06:17
413498
   

:

: 3

[ : admin ]

:    

[ ]

.
.
.
.
.
.
.
XML / RSS

Copyright 2007 by fazenda-life.ru

RunCms Copyright © 2002 - 2024
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- : 0.07 -