Ñ÷åò÷èêè
Top.Mail.Ru

Çàêàç òàêñè â ÑÏá

/    » Ñòðîèòåëüñòâî » Ñàìîäåëêèí

     ≡  Äîìèê íà êîëîäåö.


  
   
«    |    »

§Leonid # 3 ≡ Äîìèê íà êîëîäåö.

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Leonid


: 6
C 19.6.20
 : 1
0 / 19
222 / 222
5 / 9
Íàì ÷àñòíûé ìàñòåð äåëàë ïî íàøèì çàìåðàì èíäèâèäóàëüíðýî. Ñòàíäàðòíûå íå ïîäõîäèëè.
»19.06.20 - 07:38

§Virov # 2 ≡ Äîìèê íà êîëîäåö.

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Virov


: 4
C 12.3.20
 : 1
0 / 18
236 / 236
3 / 9
Èíòåðåñíî, ïî÷åì îí ñåé÷àñ
»12.03.20 - 04:11

§Roman # 1 ≡ Äîìèê íà êîëîäåö.

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Roman


: 1
C 14.7.09
 : 1
0 / 18
792 / 792
0 / 9
Çàêàçàë â Ìîæàéñêîì ðàéîíå äîìèê íà êîëîäåö, î÷åíü äîâîëåí, è ðàáîòîé è ìàòåðèàëîì, ïÿòü ëåò ñòîèò è õîòü áû, ÷òî. Òî, ÷òî íåò ÷¸ðíûõ ïîäò¸êîâ îò ãâîçäåé ýòî ïîíÿòíî, ãâîçäè îöèíêîâàíû, à âîò êðàñêà, ñ íåé ïðîáëåìà. Äî ñèõ ïîð ÿðêàÿ è áëåñòÿùàÿ, õîòÿ âñ¸ íà óëèöå, äà è âîäà âíèçó. Ìàñòåð íå ãîâîðèò, ÷åì êðàñèë, ìîæåò êòî ïîäñêàæåò. Áóäó ïðèçíàòåëåí.
»14.07.09 - 11:48
   
«    |    »

   

:

: 1

[ : admin ]

:    

[ ]

.
.
.
.
.
.
.
XML / RSS

Copyright 2007 by fazenda-life.ru

RunCms Copyright © 2002 - 2024
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- : 0.04 -