Ñ÷åò÷èêè
Top.Mail.Ru

Çàêàç òàêñè â ÑÏá

/    » ßãîäíûå êóñòàðíèêè » Êðûæîâíèê

     ≡  ñàæåíöû


  
   
«    |    »

§MarinaLvova # 7 ≡ ñàæåíöû

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

MarinaLvova


: 19
C 29.1.20
 : 3
0 / 46
250 / 250
1 / 9
À êàêîé ñîðò áðàòü ïîñîâåòóåòå?
»07.07.22 - 01:42

§Hob # 6 ≡ ñàæåíöû

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Hob


: 5
C 19.4.20
 : 1
0 / 18
226 / 226
4 / 9
À ÷òî ïî öåíàì è íàëè÷èþ?
»19.04.20 - 17:20

§Prinssa # 5 ≡ ñàæåíöû

Ïîêà åùå çàñòåí÷èâûé

Prinssa


: 4
C 23.3.20
 : 1
0 / 18
229 / 229
3 / 9
ß â "Àãðîìàðêåòå24" çàêàçûâàëà.
»23.03.20 - 20:16

# 4 ≡ ñàæåíöû
Ó íàñ ðàñò¸ò 3 êóñòèêà. Åñëè ÷åñòíî, ÿ äàæå â ñîðòàõ íå ðàçáèðàëàñü... ðàñòóò ñåáå è ðàñòóò!
»24.02.18 - 17:39

# 3 ≡ ñàæåíöû
ýõ, ïîìíþ ó áàáóøêè áûëè íåñêîëüêî êóñòîâ êðûæîâíèêà... à ÿ âñå ñåáå íå ïîñàæó...
»08.07.17 - 19:06

# 2 ≡ ñàæåíöû
Ñïàñèáî çà ìíåíèå î ñîðòàõ.
»15.01.17 - 15:59

# 1 ≡ ñàæåíöû
Ýòî èíòåðåñíî. Ñëó÷àéíî óçíàëà î íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè ñàä è îãîðîä. çàøëà íà ñàéò è îòêðûëà äëÿ ñåáÿ êó÷ó èíòåðåñíûõ ñîðòîâ. çàêàçàëà. ïðèâåçëè â ñðîê â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ìîðîçîñòîéêèå. îáðàòèòå âíèìàíèå. åñòü ÷òî âûáðàòü
»08.12.09 - 14:07
   
«    |    »

      /
® ñàæåíöû
19.06.20 07:34
1135240
® ñàæåíöû
07.01.20 13:53
222462
® ñàæåíöû
08.07.17 19:09
118980
® ñàæåíöû
27.01.10 14:00
016720
® ñàæåíöû
19.02.13 23:36
120280
   

:

: 1

[ : admin ]

:    

[ ]

.
.
.
.
.
.
.
XML / RSS

Copyright 2007 by fazenda-life.ru

RunCms Copyright © 2002 - 2024
- Free Opensource CMS System - 
- Click here to visit our mainsite! -

- : 0.07 -